Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar

bostadsrättsföreningar

Som styrelse i en bostadsrättsförening kan man ställas inför en mängd olika problemställningar. Beroende på föreningens storlek kan man mer eller mindre ofta komma att hantera vardagliga frågor så som t.ex. störningar mellan grannar, en bostadsrättshavare som otillåtet upplåter sin bostad i andra hand eller en hyresgäst som är sen med att betala sin hyra. Även för dessa lite mer vardagliga frågor kan en styrelse i en bostadsrättsförening behöva stöd för en formellt korrekt hantering. Utöver de vardagliga frågeställningarna uppkommer emellanåt ärenden som för den enskilda styrelsen kan vara av engångskaraktär, t.ex. uppsägning eller omförhandling av ett lokalhyreskontrakt, upplåtelse av ytterligare yta med bostadsrätt eller ombyggnation i fastigheten. Dessa ärenden rymmer ofta en mängd ”fallgropar” varför en styrelse i en bostadsrättsförening i princip alltid bör ta hjälp av specialistkompetens.

LandLaw tillhandahåller rådgivning inom flertalet av de frågeställningar som kan uppstå för en styrelse i en bostadsrättsförening. Väl medveten om att många styrelseledamöter utför sitt styrelsearbete på mer eller mindre ideell basis på sin fritid, är LandLaw mån om att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda konsultation på tid och plats som passar för den enskilda styrelsen. LandLaw fungerar idag som ”husadvokat” för flertalet av de bostadsrättsföreningar som anlitar LandLaws tjänster.

Exempel på tjänster som LandLaw erbjuder bostadsrättsföreningar

  • Stämmoordförande
  • Formulering av stadgeändringar
  • Hantering av ansvarsfördelning mellan föreningen och dess medlemmar
  • Avtalsskrivning
  • Hantering av lokalhyreskontrakt
  • Fastighetsrättsliga frågor, t.ex. servitut
  • Tvister mellan föreningen och dess medlemmar
  • Tvister mellan föreningen och utomstående

Nyttiga länkar:

www.bostadsrattsnamnden.se

www.hyresnamnden.se

FAQ:

Utökat underhållsansvar genom ändring av stadgar

Förändringar i lagen om ekonomiska föreningar

Överlåtelse av lokalhyreskontrakt