Dolt fel

FAQ Bostadsrättshavare

Dolt fel

Efter det att jag flyttat in i min nya bostadsrättslägenhet har det visat sig att det finns en fuktskada i badrummet, är detta ett sådant dolt fel som kan medföra rätt till prisavdrag ?

Rent allmänt gäller att ett fel i bostadsrätten föreligger om lägenheten inte skulle stämma överens med vad som framgår av köpehandlingarna eller särskild uppgift som lämnats i samband med köpet. Vidare kan det föreligga ett fel om bostadsrätten på annat sätt inte motsvarar köparens befogade förväntningar. Vad som kan anses befogat att förvänta sig beror t.ex. på lägenhetens allmänna skick. T.ex. har man som köpare anledning att ställa förväntningarna högre när det gäller en lägenhet med ett helt nytt badrum, än när det gäller en lägenhet med ett äldre badrum. För att säljaren ska hållas ansvarig för felet gäller vidare att man som köpare inte har upptäckt, eller borde ha upptäckt, felet innan köpet, dvs. att det är ett dolt fel. Man har som köpare en viss undersökningsplikt. Denna undersökningsplikt är dock inte lika långtgående som den undersökningsplikt man som köpare har vid köp av en fastighet (villa). Dvs. rent allmänt är det lättare för en köpare av en bostadsrätt, än för en köpare av en villa, att ha framgång med ett påstående om att en brist är ett dolt fel. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan en fuktskada vara ett sådan brist som vid köp av bostadsrätt är att bedöma som ett dolt fel, vilket kan medföra rätt till prisavdrag.

Flytta innerväggar

Behöver jag styrelsens tillstånd för att ta bort en innervägg eller för att bygga en ny innervägg i min bostadsrättslägenhet ?

Om väggen är bärande krävs alltid styrelsens tillstånd för att ta bort väggen eller för att på annat sätt göra ingrepp in den bärande konstruktionen (t.ex. för att ta upp ett valv).  Observera att en vägg kan vara mer eller mindre bärande, dvs. det är inget absolut. Även om väggen inte är bärande krävs ändå styrelsens tillstånd för att ta bort väggen om borttagandet av denna även skulle medföra ändring av befintliga ledningsdragningar.

I annat fall krävs endast styrelsens tillstånd för borttagandet av vägg eller uppförande av ny vägg om åtgärden innebär en ”väsentlig förändring av lägenheten”.  Det går inte att ge något uttömmande svar på vilka förändringar som är att anse som väsentliga. Men exempel kan så vara fallet om lägenhetens karaktärsdrag eller eventuella kulturhistoriska värde påverkas.

Avgift vid uthyrning i andra hand

Min bostadsrättsförening tar ut en särskild avgift för att jag hyr ut min lägenhet i andra hand, är det något som föreningen har rätt att göra ?

Efter en lagändring år 2014 utökades en bostadsrättshavares rätt att hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand. Före lagändringen krävdes att en bostadsrätthavare hade ”beaktansvärda skäl” för att få hyra ut sin lägenhet, numera krävs endas ”skäl”.  T.ex. kan numera i vissa fall godtas att man som bostadsrättshavare under viss tid hyr ut sin lägenhet för att den på grund av rådande marknad är svår att sälja. I samband med lagändringen infördes en möjlighet för föreningen att ta ut en avgift från en bostadsrättshavare vid andrahandsuthyrning. För att en avgift ska få tas ut av den enskilda bostadsrättsföreningen krävs att en bestämmelse om detta har förts in i stadgarna. Maximalt får per år tas ut en avgift motsvarande 10 % av prisbasbeloppet. Om en lägenhet hyrs ut under endast del av år, ska avgiften anpassas efter detta.