Fastighetsägare

Fastighetsägare

fastighetsägare

Fastighetsägare är ett vitt begrepp och omfattar allt ifrån privatpersonen som äger en villa eller en sommarstuga till bolaget som innehar en hyresfastighet eller mark avsedd för exploatering. Gemensamt är regleringen i jordabalken som gäller för all fast egendom. Vilka frågeställningar som typiskt sett uppstår för en fastighetsägare beror på vilken slags fastighetsägare man är.

För dig som privat äger en villa eller en sommarstuga kan frågor uppstå kring t.ex. servitut, bygglov eller strandskyddsdispens. Vidare kan det efter en genomförd försäljning av fastighet visa sig att det överlåtna objektet på ett eller annat sätt inte motsvarar köparens förväntningar. Så som köpare eller säljare kan du efter en sådan försäljning hamna i tvist i fråga om det föreligger ett dolt fel och därmed rätt till prisavdrag, skadestånd eller t.o.m. hävning av köpet.

För bolaget som kommersiellt innehar en hyresfastighet kan frågor aktualiseras kring hantering av hyreskontrakt, t.ex. inför uppsägning för avflyttning eller för villkorsändring, eller med anledning av uppkomna skador i en lokal. Och för bolaget som innehar en oexploaterad fastighet kan frågor t.ex. uppkomma i samband med försäljning av fastighet eller ett markområde.

LandLaw tillhandahåller rådgivning inom många av de rättsfrågor som kan uppstå för såväl privatpersoner som bolag i dess egenskap av fastighetsägare. Oavsett om du är ett bolag eller en privatperson har LandLaw, som en mindre byrå, höga ambitioner i fråga om servicenivå och tillgänglighet.

I de fall då du som bolag önskar stöd i samband med transaktioner av fastigheter eller mark, har LandLaw inom sitt nätverk tillgång till kvalificerad skatterättslig kompetens.

Om du som privatperson har hamnat i tvist efter köp eller försäljning av fastighet, kan rättsskyddet i din hemförsäkring täcka del av kostnaden för att anlita ett ombud. LandLaw tillser att rättsskyddet aktiveras i de ärenden där så är möjligt.

Exempel på tjänster som LandLaw erbjuder fastighetsägare

  • Försäljning av fastigheter
  • Försäljning av markområden
  • Fastighetsrättsliga frågor, t.ex. servitut
  • Tvister mellan köpare och säljare efter försäljning av fastighet (dolt fel /dolda fel)
  • Hantering av lokalhyreskontrakt och arrendeavtal

Nyttiga länkar:

www.lantmateriet.se

www.hyresnamnden.se

FAQ:

Dolt fel och undersökningsplikt

Förnyelselagen

Överlåtelse av markområde