Konsumenttvistnämnden

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå.

Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. En advokat är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås. En advokat är vidare skylig att följa ett beslut från Konsumenttvistnämnden.

För mer information hänvisas till https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Postadress är till Konsumenttvistnämnden är:  Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm