Lokalhyresgäster

Lokalhyresgäster

Som företagare kan verksamheten vara mer eller mindre bunden till den lokal i vilken verksamheten bedrivs. Lokalen är ibland en förutsättning för hela verksamhetens existens. Som lokalhyresgäst, eller blivande sådan, kan en mängd frågeställningar uppstå. Inför tecknandet av ett nytt hyreskontrakt är det t.ex. viktigt att hyresvillkoren utformas på ett sådant sätt att dessa inte innebär onödiga begränsningar för den verksamhet som är avsedd att bedrivas i lokalen. Under hyresförhållandet kan uppstå frågor kring t.ex. möjlighet bygga om i lokalen, förändra verksamheten som bedrivs i lokalen eller överlåta hyresrätten till lokalen. Inte minst brukar en mängd frågeställningar uppkomma i samband uppsägning av lokalhyreskontrakt. För att försäkra sig om att man som lokalhyresgäst fullgör sina åtaganden på ett korrekt sätt, utan att det för den skull innebär att man gör avkall på sina rättigheter, kan det vara klokt att anlita specialistkompetens på området. Det finns en mängd formalia på hyresrättens område, och det är lätt att ”kliva snett”, t.ex. genom att missa en lagstadgad tidsfrist.

lokalhyresgäster

Exempel på tjänster som LandLaw tillhandahåller lokalhyresgäster

  • Rättigheter och skyldigheter i förhållande till hyresvärden under hyrestiden
  • Överlåtelse av lokalhyreskontrakt
  • Förhandling samt tvister i samband med uppsägning av lokalhyreskontrakt

Nyttiga länkar:

www.hyresnamnden.se

FAQ:

Uppsägning av lokalhyreskontrakt

Formell hyresgäst