Uppsägning av lokalhyreskontrakt

FAQ lokalhyresgäster

Uppsägning av lokalhyreskontrakt

Hyresvärden har gjort en uppsägning av lokalhyreskontraktet för villkorsändring, jag kan inte tänka mig att acceptera de villkor som nu föreslås, vilka möjligheter har jag ?

Som lokalhyresgäst har du ett indirekt besittningsskydd (givet att det inte har avtalats bort). Det indirekta besittningsskyddet ger dig ingen rätt att få ett hyreskontrakt förlängt, vare sig på samma eller på förnyade villkor. Däremot föreligger en rätt till skadestånd om du och din hyresvärd, efter hyresvärdens uppsägning av lokalhyreskontrakt för villkorsändring, inte kan komma överens om villkor för förlängning och de hyresvillkor som du blivit erbjuden inte är skäliga. Om villkoren är att bedöma som skäliga eller inte avgörs ytterst av domstol, dock att hyresnämnden kan lämna ett bindande yttrande i fråga om marknadshyrans nivå. Det indirekta besittningsskyddet innebär vidare att du i vissa fall kan beviljas uppskov med avflyttning från lokalen. För att bevaka din rätt till eventuellt skadestånd samt eventuellt uppskov måste du hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom två månader från uppsägningen. För det fall att rätt till skadestånd föreligger har du en principiell rätt till ersättning för hela den skada som du lider till följd av att hyreskontraktet inte förlängs, innefattande t.ex. flyttkostnader och rörelseskada. Om den skada som du lider skulle vara svår att visa, eller endast begränsad, kan du ändå ha rätt till ett skadestånd motsvarande en årshyra.

Formell hyresgäst

Jag ska teckna hyreskontrakt för en ny lokal i vilken ett av mig delägt handelsbolag ska bedriva verksamhet, hyresvärden vill att jag personligen ska stå som hyresgäst i stället för handelsbolaget, finns det några problem med det ?

Hyresvärdens önskemål om att du som fysisk person ska stå på hyreskontraktet i stället för handelsbolaget som bedriver verksamheten, kan bero t.ex. på att hyresvärden önskar att det är du som garanterar inbetalningen av hyrorna och andra förpliktelser enligt hyresavtalet, eller på att hyresvärden önskar få kontroll på att du är fortsatt engagerad även om du skulle överlåta din andel i handelsbolaget vidare till någon annan person.

Rent hyresrättsligt innebär det en försvagad ställning för dig som hyresgäst att det inte är samma person/bolag som står på hyreskontraktet som den person/det bolag som rent faktiskt bedriver verksamheten. Det kan t.ex. påverka möjligheterna att vid en verksamhetsöverlåtelse få tillstånd att överlåta hyreskontraktet till lokalen. Även möjligheten till ersättning vid en obefogad uppsägning av lokalhyreskontraktet kan försämras.

Utifrån ditt perspektiv som hyresgäst är det ofta bäst om hyresvärdens behov av säkerhet el. dyl. kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom särskilda villkor i hyresavtalet.